سکوت مرگ

بی صدا در خود می شکنم وتو شکستنم را نمی بینی.سکوت می کنم وتو این بلندترین فریاد را نمی شنوی!دیگر به خاک رسیده ام قامت خمیده ام را بنگر وچشمان ساکت سردم را .چقدر دوستت دارم هنوز !حتی اگر نخواهی حتی اگر قرارمان را ،پایان را،هوای مرداب را به یادم اوری .ستاره ی من تورا چه حاصل از مرور انتهای اسمان انجا که ستاره ای نیست ... من حرف دارم حرف...حرف هایی که نه ربطی به هوای مرداب دارند ونه به ستاره های سوخته ی انتهای اسمان!افسوس که دیگر رفته ای وبا رفتنت حرف هایم را بی صدا وچشمهایم را خیس کرده ای

/ 1 نظر / 3 بازدید
مادح

کاش او حرفهایم را میشنید کاش مرا میدید کاش نگاهم را می خواند اما افسوس ... خیلی زیبا نوشتید[دست]