طنز 1

چاه مکن بهر کسی ، خسته میشی.

 دیگ به دیگ چیزی نمی گه.

شلوار مرد که دو تا شد ، حال می کنه.

گر صبر کنی ، زیر پات علف سبز می شه.

صلاح مملکت خویش ، رئیس جمهور داند.

/ 0 نظر / 3 بازدید