37کاری که زن ها میتوانند انجام دهند

 

١- چیزی در مورد ماشین فهمیدن ، البته به جز رنگش
٢- درک مضمون اصلی یک فیلم هنری
٣- ?? ساعت رو بدون فرستادن sms زندگی کردن
۴- بلند کردن چیزی
۵- پرتاب کردن
۶ پارک کردن
٧- خواندن نقشه
٨- دزدی کردن از بانک
٩- آرام و ساکت جایی نشستن١٠?- بیلیارد بازی کردن
١٠- پول شام رو حساب کردن
١١- مشاجره کردن بدون داد کشیدن
١٢- مواخذه شدن بدون اینکه گریه کنن
١٣- رد شدن از جلوی مغازه کفش فروشی
١۴- نظر ندادن در مورد لباس یک غریبه
١۵- کمتر از بیست دقیقه داخل یک دستشویی بودن
١۶- دنده ماشین را با انگشت عوض کردن
١٧- راه انداختن درست یک ویدئو
١٨- تماشای یک فیلم جنگی
١٩- انتخاب سریع یک فیلم
٢٠- ایستاده جیش کردن
٢١- ندیدن فیلم هندی
٢٢- غیبت نکردن
٢٣- فحش ناموسی دادن
٢۴- نرقصیدن موقع شنیدن یک آهنگ شاد
٢۵- آرایش نکردن
٢۶- لاک نزدن
٢٧- صحبت نکردن وقتی که باید ساکت باشن
٢٨- سیگار برگ و یا چپق کشیدن
٢٩- درک کردن شوهر وقتی اعصابش خورده
٣٠- گریه کردن بدون آبریزش بینی
‌٣١- غذا پختن بدون تماشای تلویزیون
٣٢ تماشای اخبار و خوندن روزنامه
٣٣- نق نزدن
٣۴- لگد زدن
٣۵- از سن بیست و پنج سالگی رد شدن
٣۶- اخ تف کردن
٣٧- خواستگاری رفتن
 موارد بالا رو قبول کردن ...شما هم اگه چیزی به نظرتون میرسه خجالت نکشید، اضافه کنید  البته به خانم ها بر نخوره

/ 3 نظر / 5 بازدید
ایلین

نوه پر رو نمیخواما ؟؟

رخ

به! پسر ...ترکوندی...چه قد آپیدی[هیپنوتیزم]الان نمیتونم همه رو بخونم . اومدم راجع به تک تکش نظر میدم .[چشمک]

هانیه

[پلک]سلام ممنون که سر زدی